抱薰心常焦举旆心常摇。

抱薰心常焦,举旆心常摇。

出自唐朝张说的《杂诗四首》

原文赏析:
抱薰心常焦,举旆心常摇。 

天长地自久,欢乐能几朝。

君看西陵树,歌舞为谁娇。

山闲苦积雨,木落悲时遽。

赏心凡几人,良辰在何处。

触石满堂侈,洒我终夕虑。

客鸟怀主人,衔花未能去。

剖珠贵分明,琢玉思坚贞。

要君意如此,终始莫相轻。

问子青霞意,何事留朱轩。

自言心远俗,未始迹辞喧。

过蒙良时幸,侧息吏途烦。

簪缨非宿好,文史弃前言。

夕卧北窗下,梦归南山园。

白云惭幽谷,清风愧泉源。

十年兹赏废,佳期今复存。

挂冠谢朝侣,星驾别君门。

默念群疑起,玄通百虑清。

初心灭阳艳,复见湛虚明。

悟灭心非尽,求虚见后生。

应将无住法,修到不成名。

拼音解读
bào xūn xīn cháng jiāo ,jǔ pèi xīn cháng yáo 。 

tiān zhǎng dì zì jiǔ ,huān lè néng jǐ cháo 。

jun1 kàn xī líng shù ,gē wǔ wéi shuí jiāo 。

shān xián kǔ jī yǔ ,mù luò bēi shí jù 。

shǎng xīn fán jǐ rén ,liáng chén zài hé chù 。

chù shí mǎn táng chǐ ,sǎ wǒ zhōng xī lǜ 。

kè niǎo huái zhǔ rén ,xián huā wèi néng qù 。

pōu zhū guì fèn míng ,zhuó yù sī jiān zhēn 。

yào jun1 yì rú cǐ ,zhōng shǐ mò xiàng qīng 。

wèn zǐ qīng xiá yì ,hé shì liú zhū xuān 。

zì yán xīn yuǎn sú ,wèi shǐ jì cí xuān 。

guò méng liáng shí xìng ,cè xī lì tú fán 。

zān yīng fēi xiǔ hǎo ,wén shǐ qì qián yán 。

xī wò běi chuāng xià ,mèng guī nán shān yuán 。

bái yún cán yōu gǔ ,qīng fēng kuì quán yuán 。

shí nián zī shǎng fèi ,jiā qī jīn fù cún 。

guà guàn xiè cháo lǚ ,xīng jià bié jun1 mén 。

mò niàn qún yí qǐ ,xuán tōng bǎi lǜ qīng 。

chū xīn miè yáng yàn ,fù jiàn zhàn xū míng 。

wù miè xīn fēi jìn ,qiú xū jiàn hòu shēng 。

yīng jiāng wú zhù fǎ ,xiū dào bú chéng míng 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

张说 张说(667─730),唐文学家。字道济,一字说之,洛阳人。武则天永昌中(689),举贤良方正,授太子校书郎。因不肯依附张易之兄弟,忤旨,被流放钦州。唐中宗复位,召回,进同中书门下平章事,任兵部侍郎。唐睿宗景云二年(711)任宰相,监修国史。玄宗时封燕国公,任中书令。因与姚崇不和,贬为相州刺史,再贬岳州刺史。开元九年(721),复为宰相。翌年出任朔方军节度大使,官至右…详情