凤栖梧(王克恭生日)

凤栖梧(王克恭生日)

作者:王庭朝代:宋代

凤栖梧(王克恭生日)原文
琼海无边银浪卷。 

画戟朱楼,缥缈云间见。

当日使君曾拥传。

海霞光里时开宴。

翠斝红鳞吹酒面。

莫谓今朝,人在天涯远。

彩凤衔书应不晚。

愿公难老身长健。

凤栖梧(王克恭生日)拼音解读
qióng hǎi wú biān yín làng juàn 。 

huà jǐ zhū lóu ,piāo miǎo yún jiān jiàn 。

dāng rì shǐ jun1 céng yōng chuán 。

hǎi xiá guāng lǐ shí kāi yàn 。

cuì jiǎ hóng lín chuī jiǔ miàn 。

mò wèi jīn cháo ,rén zài tiān yá yuǎn 。

cǎi fèng xián shū yīng bú wǎn 。

yuàn gōng nán lǎo shēn zhǎng jiàn 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍