墓平春草绿碑折古苔青

墓平春草绿,碑折古苔青

出自唐朝温庭筠的《过孔北海墓二十韵》

原文赏析:
抚事如神遇,临风独涕零。 

墓平春草绿,碑折古苔青。

珪玉埋英气,山河孕炳灵。

发言惊辨囿,撝翰动文星。

蕴策期干世,持权欲反经。

激扬思壮志,流落叹颓龄。

恶木人皆息,贪泉我独醒。

轮辕无匠石,刀几有庖丁。

碌碌迷藏器,规规守挈瓶。

愤容凌鼎镬,公议动朝廷。

故国将辞宠,危邦竟缓刑。

钝工磨白璧,凡石砺青萍。

揭日昭东夏,抟风滞北溟。

后尘遵轨辙,前席咏仪型。

木秀当忧悴,弦伤不底宁。

矜夸遭斥鷃,光彩困飞萤。

白羽留谈柄,清风袭德馨。

鸾凰婴雪刃,狼虎犯云屏。

兰蕙荒遗址,榛芜蔽旧坰.镮辕近沂水,何事恋明庭。

拼音解读
fǔ shì rú shén yù ,lín fēng dú tì líng 。 

mù píng chūn cǎo lǜ ,bēi shé gǔ tái qīng 。

guī yù mái yīng qì ,shān hé yùn bǐng líng 。

fā yán jīng biàn yòu ,wéi hàn dòng wén xīng 。

yùn cè qī gàn shì ,chí quán yù fǎn jīng 。

jī yáng sī zhuàng zhì ,liú luò tàn tuí líng 。

è mù rén jiē xī ,tān quán wǒ dú xǐng 。

lún yuán wú jiàng shí ,dāo jǐ yǒu páo dīng 。

lù lù mí cáng qì ,guī guī shǒu qiè píng 。

fèn róng líng dǐng huò ,gōng yì dòng cháo tíng 。

gù guó jiāng cí chǒng ,wēi bāng jìng huǎn xíng 。

dùn gōng mó bái bì ,fán shí lì qīng píng 。

jiē rì zhāo dōng xià ,tuán fēng zhì běi míng 。

hòu chén zūn guǐ zhé ,qián xí yǒng yí xíng 。

mù xiù dāng yōu cuì ,xián shāng bú dǐ níng 。

jīn kuā zāo chì yàn ,guāng cǎi kùn fēi yíng 。

bái yǔ liú tán bǐng ,qīng fēng xí dé xīn 。

luán huáng yīng xuě rèn ,láng hǔ fàn yún píng 。

lán huì huāng yí zhǐ ,zhēn wú bì jiù shǎng .huán yuán jìn yí shuǐ ,hé shì liàn míng tíng 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

温庭筠 温庭筠(812?─870?)唐末诗人和词人。本名岐,字飞卿,太原祁(今山西祁县东南)人。温彦博裔孙。富有天才,然恃才不羁,生活放浪,又好讥刺权贵,多犯忌讳,因薄其有才无行得罪宰相令狐绹,取憎于时,故屡举进士不第,长被乏抑,终生不得志。大中十三年(859),出为隋县尉。徐商镇襄阳,召为巡官,常与殷成式、韦蟾等唱和。后来,归江东,任方城尉。咸通七年(866),徐商知政事…详情