木兰花慢(重阳)

木兰花慢(重阳)

作者:洪皓朝代:宋代

木兰花慢(重阳)原文
对金商暮节,此时客、意难忘。 

正卉木雕零,蛩螀韵切,宾雁南翔。

东篱有黄蕊绽,是幽人、最爱折浮觞。

须信凌霜可赏,任他落帽清狂。

茫茫。

去国三年,行万里、过重阳。

奈眷恋庭闱,矜怜幼稚,堕泪回肠。

凭栏处空引领,望江南、不见转凄凉。

羁旅登高易感,况于留滞殊方。

木兰花慢(重阳)拼音解读
duì jīn shāng mù jiē ,cǐ shí kè 、yì nán wàng 。 

zhèng huì mù diāo líng ,qióng jiāng yùn qiē ,bīn yàn nán xiáng 。

dōng lí yǒu huáng ruǐ zhàn ,shì yōu rén 、zuì ài shé fú shāng 。

xū xìn líng shuāng kě shǎng ,rèn tā luò mào qīng kuáng 。

máng máng 。

qù guó sān nián ,háng wàn lǐ 、guò zhòng yáng 。

nài juàn liàn tíng wéi ,jīn lián yòu zhì ,duò lèi huí cháng 。

píng lán chù kōng yǐn lǐng ,wàng jiāng nán 、bú jiàn zhuǎn qī liáng 。

jī lǚ dēng gāo yì gǎn ,kuàng yú liú zhì shū fāng 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

洪皓 洪皓(1088~1155),字光弼,徽宗政和五年(1115)进士。历台州宁海主簿,秀州录事参军。宋代词人。…详情