十年湖海叹潘郎憔悴无心云阁。

十年湖海,叹潘郎憔悴,无心云阁。

出自宋代毛幵的《念奴娇(暮秋登石桥追和祝子权韵)》

原文赏析:
十年湖海,叹潘郎憔悴,无心云阁。 

强起登临惊暮序,目极清霜摇落。

散发层阿,振衣千仞,浩荡穷林壑。

B879寥无际,镜天收尽云脚。

长啸声落悲风,想沧洲万里,当年归约。

回首区中无限事,此意谁同商略。

欲驾飞鸿,翩然独往,汗漫期相诺。

滞留何事,坐令双鬓如鹤。

拼音解读
shí nián hú hǎi ,tàn pān láng qiáo cuì ,wú xīn yún gé 。 

qiáng qǐ dēng lín jīng mù xù ,mù jí qīng shuāng yáo luò 。

sàn fā céng ā ,zhèn yī qiān rèn ,hào dàng qióng lín hè 。

B879liáo wú jì ,jìng tiān shōu jìn yún jiǎo 。

zhǎng xiào shēng luò bēi fēng ,xiǎng cāng zhōu wàn lǐ ,dāng nián guī yuē 。

huí shǒu qū zhōng wú xiàn shì ,cǐ yì shuí tóng shāng luè 。

yù jià fēi hóng ,piān rán dú wǎng ,hàn màn qī xiàng nuò 。

zhì liú hé shì ,zuò lìng shuāng bìn rú hè 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

…详情