日永向槐夏绕屋树扶疏。

日永向槐夏,绕屋树扶疏。

出自宋代曾协的《水调歌头(细君生日作)》

原文赏析:
日永向槐夏,绕屋树扶疏。 

麦秋天气清润,设巾兑记生初。

新拜小君佳号,更过诸郎官舍,仍玩掌中珠。

乐事似今少,一笑倒双壶。

列山肴,烹野蔌,且欢娱。

鹿门远引,平生此志与君俱。

终向苕溪烟水,携手云庄风月,不践利名区。

功业看儿辈,相对湖。

拼音解读
rì yǒng xiàng huái xià ,rào wū shù fú shū 。 

mài qiū tiān qì qīng rùn ,shè jīn duì jì shēng chū 。

xīn bài xiǎo jun1 jiā hào ,gèng guò zhū láng guān shě ,réng wán zhǎng zhōng zhū 。

lè shì sì jīn shǎo ,yī xiào dǎo shuāng hú 。

liè shān yáo ,pēng yě sù ,qiě huān yú 。

lù mén yuǎn yǐn ,píng shēng cǐ zhì yǔ jun1 jù 。

zhōng xiàng tiáo xī yān shuǐ ,xié shǒu yún zhuāng fēng yuè ,bú jiàn lì míng qū 。

gōng yè kàn ér bèi ,xiàng duì lǎo jiāng hú 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

…详情