盛名天下挹馀芳弃置终身不拜郎

盛名天下挹馀芳,弃置终身不拜郎。

出自唐朝皇甫冉的《馆陶李丞旧居》

原文赏析:
盛名天下挹馀芳,弃置终身不拜郎。 

词藻世传平子赋, 园林人比郑公乡。

门前坠叶浮秋水,篱外寒皋带夕阳。

日日青松成古木,只应来者为心伤。

拼音解读
shèng míng tiān xià yì yú fāng ,qì zhì zhōng shēn bú bài láng 。 

cí zǎo shì chuán píng zǐ fù , yuán lín rén bǐ zhèng gōng xiāng 。

mén qián zhuì yè fú qiū shuǐ ,lí wài hán gāo dài xī yáng 。

rì rì qīng sōng chéng gǔ mù ,zhī yīng lái zhě wéi xīn shāng 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

皇甫冉 皇甫冉(约717─770),字茂政,润州丹阳人,历任无锡尉、左拾遗、左补阙等。今存诗二卷。…详情