满江红舣舟南良作

满江红(舣舟南良作)

作者:赵善括朝代:宋代

满江红(舣舟南良作)原文
三十年前,曾向此、舞风歌月。 

今依旧、江山如画,鬓须如雪。

故友冥鸿随净社,旧时秋蚓横尘壁。

赖庐峰、对我眼偏青,曾相识。

开岫幌,携山屐。

泉泻布,星飞石。

为收帆舣棹,小留终日。

休问重湖吹碧浪,且同五老浮琼液。

待明朝、鹢首向东飞,清风力。

满江红(舣舟南良作)拼音解读
sān shí nián qián ,céng xiàng cǐ 、wǔ fēng gē yuè 。 

jīn yī jiù 、jiāng shān rú huà ,bìn xū rú xuě 。

gù yǒu míng hóng suí jìng shè ,jiù shí qiū yǐn héng chén bì 。

lài lú fēng 、duì wǒ yǎn piān qīng ,céng xiàng shí 。

kāi xiù huǎng ,xié shān jī 。

quán xiè bù ,xīng fēi shí 。

wéi shōu fān yǐ zhào ,xiǎo liú zhōng rì 。

xiū wèn zhòng hú chuī bì làng ,qiě tóng wǔ lǎo fú qióng yè 。

dài míng cháo 、yì shǒu xiàng dōng fēi ,qīng fēng lì 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍