送秦光禄北征北虏胶堪折

送秦光禄北征(北虏胶堪折)

作者:李贺朝代:唐朝

送秦光禄北征(北虏胶堪折)原文
北虏胶堪折,秋沙乱晓鼙。 

髯胡频犯塞,骄气似横霓。

灞水楼船渡,营门细柳开。

将军驰白马,豪彦骋雄材。

箭射欃枪落,旗悬日月低。

榆稀山易见,甲重马频嘶。

天远星光没,沙平草叶齐。

风吹云路火,雪污玉关泥。

屡断呼韩颈,曾然董卓脐。

太长犹旧宠,光禄是新阶。

宝玦麒麟起,银壶狒狖啼。

桃花连马发,彩絮扑鞍来。

呵臂悬金斗,当唇注玉罍。

清苏和碎蚁,紫腻卷浮杯。

虎鞹先蒙马。

鱼肠且断犀。

遪邅西旅狗,蹙额北方奚。

守帐然香暮,看鹰永夜栖。

黄龙就别镜,青冢念阳台。

周处长桥役,侯调短弄哀。

钱塘阶凤羽,正室掰鸾钗。

内子攀琪树,羌儿奏落梅。

今朝擎剑去,何日刺蛟回。

送秦光禄北征(北虏胶堪折)拼音解读
běi lǔ jiāo kān shé ,qiū shā luàn xiǎo pí 。 

rán hú pín fàn sāi ,jiāo qì sì héng ní 。

bà shuǐ lóu chuán dù ,yíng mén xì liǔ kāi 。

jiāng jun1 chí bái mǎ ,háo yàn chěng xióng cái 。

jiàn shè zhàn qiāng luò ,qí xuán rì yuè dī 。

yú xī shān yì jiàn ,jiǎ zhòng mǎ pín sī 。

tiān yuǎn xīng guāng méi ,shā píng cǎo yè qí 。

fēng chuī yún lù huǒ ,xuě wū yù guān ní 。

lǚ duàn hū hán jǐng ,céng rán dǒng zhuó qí 。

tài zhǎng yóu jiù chǒng ,guāng lù shì xīn jiē 。

bǎo jué qí lín qǐ ,yín hú fèi yòu tí 。

táo huā lián mǎ fā ,cǎi xù pū ān lái 。

hē bì xuán jīn dòu ,dāng chún zhù yù léi 。

qīng sū hé suì yǐ ,zǐ nì juàn fú bēi 。

hǔ kuò xiān méng mǎ 。

yú cháng qiě duàn xī 。

cà zhān xī lǚ gǒu ,cù é běi fāng xī 。

shǒu zhàng rán xiāng mù ,kàn yīng yǒng yè qī 。

huáng lóng jiù bié jìng ,qīng zhǒng niàn yáng tái 。

zhōu chù zhǎng qiáo yì ,hóu diào duǎn nòng āi 。

qián táng jiē fèng yǔ ,zhèng shì bāi luán chāi 。

nèi zǐ pān qí shù ,qiāng ér zòu luò méi 。

jīn cháo qíng jiàn qù ,hé rì cì jiāo huí 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

李贺 李贺(790-816),字长吉,河南昌谷(今河南省宜阳县)人。唐皇室远支。因父亲名晋肃,「晋」、「进」同音,不得参加进士科考试,堵塞了仕进之路,仅作过几年奉礼郎(管宗庙祭祀司仪一类事务的从九品小官)。他对这种低微的职务很不满,年少失意,心情抑郁,再加上刻苦作诗,损害了身体,年仅二十七岁就逝世了。李贺早年即工诗,很有才名,受知于韩愈、皇甫湜。他继承了《楚辞》的…详情