绕篱看见成瑶圃 泛酒须迷傍玉杯

绕篱看见成瑶圃, 泛酒须迷傍玉杯

出自唐朝司马都的《和陆鲁望白菊》

原文赏析:
耻共金英一例开,素芳须待早霜催。 

绕篱看见成瑶圃, 泛酒须迷傍玉杯。

映水好将蘋作伴,犯寒疑与雪为媒。

夫君每尚风流事,应为徐妃致此栽。

拼音解读
chǐ gòng jīn yīng yī lì kāi ,sù fāng xū dài zǎo shuāng cuī 。 

rào lí kàn jiàn chéng yáo pǔ , fàn jiǔ xū mí bàng yù bēi 。

yìng shuǐ hǎo jiāng pín zuò bàn ,fàn hán yí yǔ xuě wéi méi 。

fū jun1 měi shàng fēng liú shì ,yīng wéi xú fēi zhì cǐ zāi 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

…详情